EL-DAR

Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych - akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych - "RODO") informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EL-DAR Sp. z o.o. w Strzyżawie, Strzyżawa 39, tel.: 531336996, adres e-mail: biuro@el-dar.bydgoszcz.pl;

2. EL-DAR Sp. z o.o. w Strzyżawie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail – inspektorod.zs@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą- art. 6 ust. 1 lit. RODO;
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. RODO;
c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EL-DAR Sp. z o.o. w Strzyżawie (w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, udzielanie rękojmi i gwarancji, udział w sporach sądowych itp.) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (zdrowotne, informatyczne, prawne, pocztowe, ubezpieczeniowe, usługowe).

5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy/realizacji usługi.

6. Posiada Pan/Pani prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane oraz przez okres rozliczeniowo- roszczeniowy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania, nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

MONITORING WIZYJNY

EL-DAR Sp. z o.o. w Strzyżawie, z siedzibą w Strzyżawie 39 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, EL-DAR Sp. z o.o. w Strzyżawie informuje osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz pracowników, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EL-DAR Sp. z o.o. w Strzyżawie, Strzyżawa 39, tel.: 531336996, adres e-mail: biuro@el-dar.bydgoszcz.pl ;

2. EL-DAR Sp. z o.o. w Strzyżawie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail – inspektorod.zs@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom w obszarze objętym monitoringiem (ciągi komunikacyjne - obiektu, wejście do budynku) oraz zachowania tajemnicy informacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie dotyczącym funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Zarejestrowane zapisy monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania w pamięci masowej rejestratorów, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może taki dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego w okresie, w którym nagranie nie zostało jeszcze nadpisane (tzn. zastąpione innym nagraniem, w max. okresie do 30 dni od chwili zarejestrowania/nagrania).

8. Jeśli Pani/Pan uzna, że zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego dane przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

0 Lat doświadczenia
0 Ukończonych projektów
0 Zadowolonych klientów